Koulutussäännöt

1. Oppilaaksi ottaminen

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä tai rehtorin päätöksellä. Syventäviin opintoihin hakeudutaan valintakokeen kautta tai opettajan suosituksella.

2. Ilmoittautuminen

Lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle ja se on voimassa sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sen lukuvuoden lukukausimaksut, joille oppilas on ilmoittautunut. Uudet oppilaat voivat tutustua tanssitunteihin veloituksetta yhden viikon ajan.

3. Peruutusehdot

Käyttämättömästä oppilaspaikasta, jota ei ole peruutettu määräaikaan mennessä, laskutetaan 50 euroa.

Mahdollinen oppilaspaikan peruutus tai tuntimuutos on tehtävä kirjallisesti toimistoon kahden viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Jos oppilas ei jatka kevätlukukaudelle, peruutus on tehtävä 15.12. mennessä kirjallisesti toimistoon. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta.

Varhaisiän opinnoissa (alle kouluikäiset) uudet aloittavat oppilaat voivat peruuttaa oppilaspaikan kirjallisesti toimistoon neljän viikon kuluessa lukuvuoden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta.

4. Maksut

Perhealennus 20,-

Perhealennus 20,- toiselle ja seuraaville samassa taloudessa asuville.

Ulkopaikkakuntalisä 12,-

Keravan kaupunki avustaa keravalaisopiskelijoita. Sipoossa käyviltä sipoolaisilta ei veloiteta lisämaksua, Sipoon kunta tukee Jokipuiston koulun opetusta.

Todistus opinnoista 10,-

Oppilaat voivat saada opinnoistaan todistuksen toimistosta. Nykyisille oppilaille todistus on maksuton. Entisille oppilaille todistus maksaa 10 euroa.

Laskut toimitetaan e-laskuina tai postitse lukukauden alussa. Laskuissa on eräpäivät. Oppilas/huoltaja voi ottaa yhteyttä toimistoon erityisjärjestelyn sopimiseksi. Tuntipaketit voi maksaa kahdessa erässä.

Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa. Laiminlyödyt maksut siirretään perintätoimistolle. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan lukukausimaksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen lukukauden alkua. Maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi oppilaalta voidaan evätä osallistuminen tunneille.

5. Oikeus tuntimuutoksiin

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus peruuttaa tunti. Vain pidetyt tunnit laskutetaan. Oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen tai ilmoittautua lisätunneille ottamalla yhteyttä toimistoon.

6. Poissaolot

Poissaolot, jotka johtuvat sairaudesta voi ottaa kiinni saman lukukauden kuluessa helpommilla tai saman tasoisilla tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Opistolla ei ole velvoitetta järjestää korvaustunteja.

Lukukausimaksuun saa alennusta lääkäritodistusta vastaan, jos sairaudesta johtuva yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kuusi viikkoa. Laajan linjan syventävissä opinnoissa alennusta saa jo neljän viikon poissaolosta. Alennusta voi saada siitä päivästä alkaen, jolloin toimistoon on otettu yhteyttä. Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon. Pitkäaikaisista poissaoloista on hyvä ilmoittaa toimistolle ja opettajalle.

Oma opettaja antaa ohjeet jos hän haluaa ilmoitukset poissaoloista. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa eikä keskeyttäneiden lukukausimaksuja palauteta.

Opettaja voi harkintansa mukaan evätä oppilaan osallistumisen näytöstansseihin, mikäli poissaoloja on kertynyt runsaasti.

Syventävien opintojen poissaolot

Mikäli oppilas joutuu olemaan sairauden tai muun syyn takia poissa tunneilta hänelle suositellaan harjoittelun aloittamista tasoa helpommalla tunnilla. Opettaja ilmoittaa kun oppilas voi palata takaisin omalle tasolleen.

7. Vakuutukset

Tanssiopisto on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalle tanssiopiston järjestämässä harrastetoiminnassa sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

8. Vastuut

Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Huoltaja vastaa lapsestaan pukeutumistilassa.

Keravan tanssiopisto ei vastaa oppilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.

9. Järjestyssäännöt

Kaikessa Keravan tanssiopiston toiminnassa noudatetaan järjestyssääntöjä, jotka ovat nähtävissä salien ilmoitustauluilla ja opiston verkkosivuilla.

10. Saapuminen tunnille

Tunnit aloitetaan ilmoitettuna aikana. Kahden peräkkäisen tunnin välillä on pieni tauko ryhmien vaihtumisen aikana. Infot ja läsnäolomerkinnät tehdään tunnin alussa. Vammojen vaaran vuoksi alkulämmittelyistä myöhästynyt oppilas voidaan siirtää katsojaksi.

11. Esiintymiset ja oppilasnäytökset

Ryhmät esiintyvät kerran vuodessa. Kenraaliharjoitus ja esiintyminen voivat korvata yhden opetuskerran lukukauden aikana. Laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useita kertoja viikossa, esiintyvät useammin. Esiintyminen edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille ja harjoituksiin. Runsaat poissaolot voivat olla syynä siihen, että oppilas ei voi osallistua esitykseen. Oppilasnäytökset ovat pääsymaksullisia tapahtumia.

12. Esiintymismatkat

Keravan tanssiopisto maksaa oppilaiden osallistumismaksut ja vakuutukset tapahtumiin. Oppilaat maksavat itse ruuan, majoituksen ja matkat. Opisto laskuttaa oppilaita matkojen ja majoituksen osalta. Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus voi myöntää ryhmälle harkinnanvaraista matka-avustusta.

13. Kuvien käyttöluvat

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään, saako oppilaasta otettuja kuvia käyttää opiston toiminnassa. Mikäli oppilaan kuvaa ei saa käyttää, oppilaan tunnistamiseksi on tuotava oppilaan kuva toimistoon.

14. Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Tanssin laajan opintolinjan perusopintoihin ja syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukainen määrä tunteja. Oppilaat, jotka eivät osallistu kaikille opetussuunnitelmaan kuuluville tunneille, noudattavat henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetuksen laajan opintolinjan opintoja voidaan mukauttaa oppilaan tilanteeseen sopivaksi.

15. Opetuksen yksilöllistäminen

Oppilaan harjoitteluun tai oppimiseen vaikuttavasta ominaisuudesta tulee kertoa opettajalle. Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistyksen hallituksen 23.3.2017 hyväksymät päivitetyt säännöt.