Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics).

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti 50 kuukauden ajan.

Oppilasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

nimi: Keravan tanssiopisto
osoite: Seunalantie 14, 04200 Kerava
puhelin: 0400 956037
sähköposti: toimisto@keravantanssiopisto.fi
kotisivut: www.keravantanssiopisto.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

rehtori Irmeli Toiviainen

Rekisterin yhteyshenkilö

talous- ja hallintopäällikkö Anne Alatalo
puhelin: 0400 956084
sähköposti: anne.alatalo@keravantanssiopisto.fi

Rekisterin nimi

Keravan tanssiopiston oppilasrekisteri

Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta
laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

 • oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
 • ala-ikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan

 • henkilötunnus
 • äidinkieli
 • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
 • opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
 • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset
 • vapaaoppilaspaikkapäätökset
 • osallistujan ruoka-aine-allergiat tapahtumien osalta

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti.

Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat: oppilasrekisteri ja ilmoittautumis-järjestelmä, Aviste Oy ja Oksidia Oy, talouspalvelut, Maestro Oy ja perintätoimiston perintäpalvelut, Suomen Perintätoimisto Oy, toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin vuosiraportteihin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet (TIETOSUOJASELOSTE)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle
 • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen toimisto@keravantanssiopisto.fi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

Jaa somessa: