Hyppää sisältöön

Yhdistyksen säännöt

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

I Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnan laatu

1 §

Yhdistyksen nimi on Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta ja liikuntakasvatusta Keravalla ja lähiympäristössä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Keravan tanssiopistoa. Sen lisäksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta jäsenilleen tanssin ja liikunnan tapahtumia, koulutusta, kursseja ja luentoja, opintomatkoja ja näytäntöjä sekä juhlatilaisuuksia. Yhdistyksen hallitus toimii Keravan tanssiopiston hallituksena.

4 §

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi

 • kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous
 • periä kurssimaksuja järjestämänsä opetustoiminnan rahoittamiseksi
 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • panna asianomaisella luvalla toimeen arpajaisia, rahankeräyksiä, ohjelmallisia tilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä 3 ja 4 §:ssä mainituissa toiminnoissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

5 §

Yhdistyksen kieli on suomi.

II Jäsenet

6 §

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, oppilasjäseniä, kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseneksi liitytään hallituksen hyväksynnällä ja maksamalla jäsenmaksu ja ilmoittamalla yhteystiedot yhdistyksen jäsenluetteloon.

Oppilasjäseniä ovat kaikki ne alle 15-vuotiaat yhdistyksen järjestämää opetusta nauttivat oppilaat, jotka ikänsä vuoksi eivät voi olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Kannatusjäsenenä voi olla joko fyysinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.

Varsinaiset-, kannatus- ja oppilasjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenenä ei saa olla henkilö, joka saa säännöllistä ansiotuloa yhdistykseltä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

7 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai muutoin selvästi vaikeuttaa sen toimintaa menettelyllään tai jättää noudattamatta, mitä yhdistyksen kokous on päättänyt. Ennen erotuspäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

III Liittymis- ja jäsenmaksu

8 §

Varsinaisilta-, kannatus- ja oppilasjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

IV Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta syyskokoukseen loka-marraskuun aikana ja kevätkokoukseen maalis-huhtikuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

10 §

Hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen, ja aina kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun hallitus on kyseisen pyynnön saanut.

11 §

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kotisivuilla tai toimitettava kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokous on päätösvaltainen näiden sääntöjen mukaan kokoon kutsuttuna.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi hän voi äänestää yhdellä poissaolevalta varsinaiselta jäseneltä saamallaan valtakirjalla. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen kannatus- ja oppilasjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys

sekä kevätkokouksissa

 • esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • päätetään muista esille tulevista asioista, kuitenkin huomioiden yhdsityslain 24 §:n määräykset

ja syyskokouksissa

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja opetustoiminnan piiristä valittava jäsen
 • valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen 13 §:n mukaan vuodeksi kerrallaan
 • määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä varsinaisten, kannatus- että oppilasjäsenten osalta
 • päätetään muista esille tulevista asioista, kuitenkin huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset

V Hallitus

13 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Kaikki jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä yksi (1) valitaan opetustoiminnan piiristä. Lisäksi yksi (1) varsinainen jäsen pyritään valitsemaan kaupungin ehdottamista henkilöistä.

Hallituksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä on läsnä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei ole hallituksen kokouksessa äänioikeutta.

Hallitus valitsee edustajat sellaisten yhdistysten ja järjestöjen kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.

VI Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa.

VII Yhdistyksen talous

16 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen jäsenkokousta hallitukselle.

VIII Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tehdään sitä varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös vahvistetaan aikaisintaan kolmen (3) viikon kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen tullessa puretuksi käytetään sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla tanssi- ja liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen.

Jaa somessa: