Yleinen opintolinja (alkaen 9-vuotiaat)

Yleisen opintolinjan tunnit alkavat 9-vuoden iässä ja sekä tanssi- että oheislajeja löytyy useita. Mukaan tanssimaan voi tulla milloin vain – myös aikuisille on omia ryhmiä. Yleisen linjan tunteja voi valita yhdestä useampaan viikkotuntiin oman innostuksen ja kiinnostuksen mukaan. Opetus etenee tasolta toiselle niin, että yhtä tasoryhmää käydään 1-3 lukuvuotta yksilöllisen edistymisen ja harrastusaktiivisuuden mukaan.

Yleisen opintolinjan tasoryhmät, siirtyminen seuraavalle tasolle opettajan suosituksesta

avoin taso = tunnin sisältö suunnitellaan osallistujien mukaan

alkeet 1 = aloittavat harrastajat

alkeet 2 = 1-2 vuotta harrastaneet

perus 1 = 2-3 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot

perus 2 = 3-4 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot

jatko = edistyneiden ryhmä, vähintään 4 vuoden säännölliset opinnot, suositellaan käyntiä kahdella viikkotunnilla

Pikkoloryhmät (9-14 -vuotiaat) - Perusopinnot, laaja opintolinja

Pikkolo-opinnoissa oppilas harjoittelee ja kehittää pitkäjänteisesti valitsemiensa tanssilajien liikesanastoa, tyyliä ja ilmaisua. Hyvinvointia tukevat harjoitteet, yhdessä ryhmän kanssa tanssiminen ja säännölliset esiintymiset kuuluvat opintoihin. Opintoihin kuuluu kolme viikkotuntia. Ne muodostuvat painotusaineesta (baletti, jazztanssi tai nykytanssi) sekä täydentävästä tanssiaineesta. Perusopintojen lopuksi oppilas saa todistuksen ja hän voi jatkaa syventäviin opintoihin. Uudet oppilaat ovat tervetulleita pikkoloryhmiin. Ota yhteyttä toimistoon, jos haluat mukaan pikkolo-opintoihin.

TAKO, tanssin koulutuslinja (15-17 -vuotiaat) - Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAKO-vaiheessa omaa painotusainetta opiskellaan vähintään kaksi kertaa viikossa, minkä lisäksi opintoihin kuuluu täydentävän aineen opinnot kerran tai kahdesti viikossa. Lisäksi oppilas voi valita valinnaisaineita oman kiinnostuksensa mukaan. Tanssiopintoihin syvennytään oppilaan valitsemalla tavalla, joten harjoituksia voi olla 3-6 päivänä viikossa. Kokonaisvaltainen harjoittelu ja aktiivinen esiintymistoiminta kuuluvat TAKO-opintoihin. Yleiseltä linjalta tai muualta tuleva oppilaat voivat hakea ryhmiin lukukauden alussa pidettävän TAKO-haun kautta.

TAIKO, tanssitaiteen koulutuslinja (alkaen 17-vuotiaat) - Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAIKO-vaiheessa opinnot etenevät kohti lopputyötä, jonka oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa. Oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, kehittää luovuuttaan ja taiteellista ilmaisukykyään. Muiden taiteenalojen tarjoamia mahdollisuuksia voi halutessaan hyödyntää osana opintoja ja lopputyötä. Opinnoissa korostuu oma-aloitteisuus. Erilaiset oppimisprosessit, koreografinen työskentely ja esiintymiset kuuluvat opintoihin. Lopputyön tehtyään oppilas saa opinnostaan todistuksen.