Hyppää sisältöön

Nuorille 9–19 v.

Nuorille 9–19 v.

Laaja opintolinja (alkaen 9-vuotiaat)

Pikkoloryhmät (9–14-vuotiaat) – Perusopinnot, laaja opintolinja

Pikkolo-opinnoissa oppilas harjoittelee ja kehittää pitkäjänteisesti valitsemiensa tanssilajien liikesanastoa, tyyliä ja ilmaisua. Hyvinvointia tukevat harjoitteet, yhdessä ryhmän kanssa tanssiminen ja säännölliset esiintymiset kuuluvat opintoihin. Opintoihin kuuluu kolme viikkotuntia. Ne muodostuvat painotusaineesta (kaksi viikkotuntia balettia, jazztanssia tai nykytanssia) sekä täydentävästä tanssiaineesta. Perusopintojen lopuksi oppilas saa todistuksen ja hän voi jatkaa syventäviin opintoihin. Uudet oppilaat ovat tervetulleita pikkoloryhmiin. Ota yhteyttä toimistoon, jos tarvitset apua sopivan pikkoloryhmän valinnassa.

TAKO, tanssin koulutuslinja (15–17-vuotiaat) – Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAKO-vaiheessa omaa painotusainetta opiskellaan vähintään kaksi kertaa viikossa, minkä lisäksi opintoihin kuuluu täydentävän aineen opinnot kerran tai kahdesti viikossa. Lisäksi oppilas voi valita valinnaisaineita oman kiinnostuksensa mukaan. Tanssiopintoihin syvennytään oppilaan valitsemalla tavalla, joten harjoituksia voi olla 3–6 päivänä viikossa. Kokonaisvaltainen harjoittelu ja aktiivinen esiintymistoiminta kuuluvat TAKO-opintoihin. Jos haluat hakeutua TAKO-opintoihin yleiseltä linjalta tai muualta, ota aluksi yhteyttä toimistoon – valitaan yhdessä sinulle sopiva ryhmä!

TAIKO, tanssitaiteen koulutuslinja (alkaen 16-vuotiaat) – Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAIKO-vaiheessa opinnot etenevät kohti lopputyötä, jonka oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa. Oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, kehittää luovuuttaan ja taiteellista ilmaisukykyään. Muiden taiteenalojen tarjoamia mahdollisuuksia voi halutessaan hyödyntää osana opintoja ja lopputyötä. Opinnoissa korostuu oma-aloitteisuus. Erilaiset oppimisprosessit, koreografinen työskentely ja esiintymiset kuuluvat opintoihin. Lopputyön tehtyään oppilas saa opinnostaan todistuksen.

Laajalla opintolinjalla voi opiskella painotusaineena balettia, jazztanssia ja nykytanssia. Laajan linjan ryhmät on esitelty tarkemmin oppiaineiden sivuilla:

Kouluikäisten tunnit on merkitty lukujärjestyksessä oranssilla reunaviivalla.

Yleinen opintolinja (alkaen 9-vuotiaat)

Yleisen opintolinjan tunnit alkavat 9-vuoden iässä ja sekä tanssi- että oheislajeja löytyy useita. Mukaan tanssimaan voi tulla milloin vain – myös aikuisille on omia ryhmiä. Yleisen linjan tunteja voi valita yhdestä useampaan viikkotuntiin oman innostuksen ja kiinnostuksen mukaan. Opetus etenee tasolta toiselle niin, että yhtä tasoryhmää käydään 1–3 lukuvuotta yksilöllisen edistymisen ja harrastusaktiivisuuden mukaan.

Yleisen opintolinjan tasoryhmät

Siirtyminen seuraavalle tasolle opettajan suosituksesta.

  • avoin taso = tunnin sisältö suunnitellaan osallistujien mukaan
  • alkeet 1 = aloittavat harrastajat
  • alkeet 2 = 1–2 vuotta harrastaneet
  • perus 1 = vähintään 2–3 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot
  • perus 2 = vähintään 3–4 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot
  • perus 3 = vähintään 4–5 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot
  • jatko = edistyneiden ryhmä, vähintään 5 vuoden säännölliset opinnot, suositellaan käyntiä kahdella viikkotunnilla

Tanssikerho Dance hop 7–12 v.

Hyppää tanssin maailmaan! Tanssikerhon tunnilla kokeillaan eri tanssilajeja ja tutustutaan tanssin kiehtovaan maailmaan. Tanssikerhon avulla lapsi voi löytää itseään kiinnostavan harrastuksen ja tanssilajin. Kerhon lajeihin kuuluvat showtanssi, nykytanssi ja jazz. Lisäksi tunneilla voi olla mausteita katutanssista ja akrobatiasta.  

Tanssia lähestytään tanssipelien, lyhyiden tanssisarjojen ja erilaisten liikekokeilujen kautta. Tunnilla perusliikuntataidot kehittyvät ja oman kehon tuntemus kasvaa. Harjoittelun ytimessä on tanssista nauttiminen ja yhdessä tekeminen. Tunti on suunnattu tanssiopiston uusille oppilaille ja sopii kaikille eri lajeista kiinnostuneille tytöille ja pojille. Ryhmä ei esiinny oppilasnäytöksissä. 

Dance hop –tanssikerhon hinta on 100 €/lukuvuosi, koko summa laskutetaan syksyllä. Kerhon järjestämistä tuetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä, vuosittain haettavalla lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan myönnetyllä avustuksella. 

Jaa somessa: